آمپر

آمپر واحد شدت جریان الکتریکی است. هر چه شدت جریان بالاتر باشد به این معنا است که مقدار بیشتری الکترون با سرعت بیشتر از یک سیم در حال عبور هستند. برای روشن شدن یک ال ای دی بایستی جریان الکترون ها از طریق سیم حرکت کنند و درون ال ای دی جاری شوند تا در آنجا تبدیل به نور شوند. برای در ک بهتر این موضوع میتوان جریان الکترون ها را درون یک سیم با جریان آب درون یک لوله مشابهت داد. هرچه مقدار آب بیشتری با سرعت بیشتری از یک لوله عبور کند شدت جریان عبور آب از لوله بیشتر است. بطور مشابه هر چه الکترونهای بیشتری با سرعت بیشتری از یک سیم عبور نماید شدت جریان الکتریکی بالاتر است. در این حالت اصطلاحا میگویند جریان بیشتر است یا آمپر بالاتر.

https://images.slideplayer.com/25/7760585/slides/slide_7.jpg