مقدمه

در این قسمت به تعاریفی همچون شدت جریان الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی و ... میپردازیم. درک این مفاهیم جهت معرفی دیگر مطالب ضروری میباشد. لطفا اگر با مطالب ذکر شده در ذیل این قسمت آشنایی ندارید، حتما آنها را مطالعه فرمایید.

فهرست صفحه های داخل مقدمه: